PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Základní informace o škole

Poloha školy

Škola stojí v blízkosti kostela sv. Václava, kousek od sušického náměstí. Pro dojíždějící žáky jsou velmi dobré autobusové spoje, které zastavují přibližně 3 minuty chůze od školy.

Z historie školy

Historie zvláštní školy začala před 30ti lety ve školním roce 1969/1970. Škola působí ve Volšovech v prostorách původního 1. stupně ZDŠ.
V prvním školním roce nastupuje jen 7 dětí, počet se však postupně zvyšuje a v následujícím roce je už dvojnásobný, proto je otevřena druhá třída, kde se vzdělávají a vychovávají mentálně retardované děti od druhého do devátého ročníku.
Zařízení posléze nestačilo stoupajícímu počtu dětí, neodpovídalo technické vybavení ani zabezpečení, nebyly splněny hygienické normy, problémy činilo topení, okna i zatékající střecha. Budova nutně potřebovala generální opravu, se kterou se začalo v roce 1976. Škola se prozatímně přestěhovala do náhradních prostor do Domu dětí v Sušici, kde působila jeden rok. I za těchto obtížných podmínek se dařily dobré školní výsledky. Poděkování patří učitelům, kteří zde v této náročné době působili a snažili se pro děti vytvořit co nejoptimálnější prostředí pro jejich výchovu a vzdělávání.
Škola byla zasazena do krásné přírody, čehož děti bohatě využívaly. Také pomáhaly při úklidu lesa, při sezónních pracích na poli, prokazovaly svůj pěstitelský um na školním pozemku a pracovní dovednosti rozvíjely ve školní dílně.
Ve školním roce 1989/1990 opět přibylo žáků, proto se otevřela další – čtvrtá třída a s ní druhé oddělení školní družiny. Listopadové události přinesly kromě společenských změn i pozitivní proměnu náhledu na postižené a slabší jedince, což se projevilo v životě školy,  která nestačila přicházejícím žákům a opět se stěhovala. Od Městského úřadu získala budovu v Nuželické ulici. Učitelé spolu s dětmi se snažili v nové škole rozvíjet rodinnou atmosféru, začala tradice maškarních karnevalů, mikulášských nadílek či vánočních besídek. V roce 1994 – 1995 byla otevřena pomocná třída, která poskytuje elementární vzdělání dětem s těžším mentálním postižením.

Škola dnes
V současnosti je škola součástí základní školy T. G. Masaryka v Sušici. Vyučuje se ve třech sociálně integrovaných třídách, z toho jedna třída je pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, v ostatních jsou vyučovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami s lehčími postiženími. Třídy se postupně upravují a modernizují, aby odpovídaly současným požadavkům na hygienu a potřeby dětí.
Máme zde i počítačovou učebnu, vybavenou 13 počítači, dataprojektorem a promítacím plátnem. Počítače slouží jak pro výuku, tak pro relaxaci dětí o přestávkách. Počítač je také ve většině tříd, kde slouží k témuž účelu jako počítače v počítačové učebně.
Vzhledem k tomu, že se výuka převážně zaměřuje na pracovní činnost dětí, jsou zde v hojné míře využívány jak dílna, tak pozemky. V dílně se žáci učí správně a bezpečně zacházet s nejrůznějším nářadím. Na malém pozemku v areálu školy děti pěstují některé okrasné květiny. Při tom se učí práci se zahradnickým nářadím a péči o pěstované rostliny. Pro přípravu nejrůznějších pokrmů, správné a bezpečné zpracování a uchovávání potravin, ale i pro ruční práce je k dispozici školní kuchyňka.
Děti mohou využívat také školní družinu, která je společná pro všechny žáky na odloučeném pracovišti. Slouží především dojíždějícím dětem a to jak před začátkem vyučování, tak i po jeho skončení. Děti zde mají možnost jak pasivní, tak aktivní relaxace – různé společenské hry, stavebnice apod.
Podmínky pro sport a tělesnou výchovu nejsou zrovna ideální. K dispozici je pouze menší tělocvična. Díky spojení se základní školou T. G. Masaryka máme možnost využívat jejich velkou a dobře vybavenou tělocvičnu a venku 60-metrovou běžeckou dráhu zakončenou moderním a bezpečným doskočištěm pro skok daleký a také dvě hřiště, z nichž jedno je kryté moderním umělým povrchem.

Výuka jazyků
Jelikož je v dnešní době důležitá znalost cizích jazyků, snažíme se, aby naši žáci získali alespoň základy dvou cizích jazyků. Proto se již na prvém stupni  vyučuje anglický jazyk, v němž se pokračuje i na druhém stupni. Poté v 8. a 9. ročníku se žáci seznamují s dalším cizím jazykem. Výuka je zaměřena především na ústní projev a správnou výslovnost. Děti se učí z učebnic, které jsou přizpůsobeny dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naše priority
Hlavní prioritou je vzhledem k funkci a poslání naší školy co nejlépe připravit žáky do praktického života s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem.

 

Důležité odkazy

Sponzoři