PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Informace o škole

Poloha školy

Školní objekt leží v klidné části města uprostřed vilové zástavby v horní části parku. Od centra města je objekt vzdálený přibližně 5 minut pěší chůzí. Velmi dobrá je rovněž dostupnost pro dojíždějící žáky, neboť zastávky všech autobusových spojů končí na nedalekém, přibližně 2 minuty vzdáleném, nábřeží.

 

{googleSimple 1 width="490px" height="400px" zoomlevel="17" routing="0" maptype="satellite"}

 

 

Škola dnes

Škola se skládá ze tří pracovišť umístěných ve dvou budovách, v hlavním objektu v ulici Dr. E. Beneše 129 bude ve školním roce 2012-2013 umístěno 15 tříd ZŠ přibližně s 350 žáky. V druhém objektu v ulici Komenského 59 bude umístěno 5 tříd I. stupně ZŠ  asi se 120 žáky. V tomto objektu se budou rovněž vzdělávat žáci ZŠ praktické a speciální a to v 6 třídách s předpokládáným počtem asi 50 žáků.

Hlavní objekt, Dr. E. Beneše 129

Ve školním objektu je k dispozici celkem 16 tříd vybavených moderním školním nábytkem, který zároveň vyhovuje přísným hygienickým předpisům. Dále zde najdeme osm kabinetů sloužících jako zázemí pro učitele školy a pro umístění školních sbírek, školní knihovnu s velkým množstvím titulů, které jsou neustále doplňovány. Dnešní doba je nemyslitelná bez moderní techniky, zahradazejména audiovizuální. V polovině  tříd jsou umístěny interaktivní tabule, jejichž použití žákům usnadňuje pochopení nového učiva a osvojování nových vědomostí. Ve většině zbývajících tříd jsou k dispozici datové projektory. Škola se věnuje dnes často opomíjenému pracovnímu vyučování. K dispozici jsou dvě dobře vybavené dílny. Škola se zapojila do projektu Mechatronika do škol a získala tak zařízení pro CNC obrábění, frézku, soustruh a vypalovačku. (Tato zařízení zhotovuje výrobek na základě počítačového programu, který vytvoří žák.)  Nemalá pozornost je věnována rovněž pěstitelským pracím na pozemcích, které se nacházejí přímo v areálu školy. Žáci se učí základům pěstování různých druhů zeleniny, okrasných květin, seznamují se, jak správně používat zahradnické nářadí. V cvičné školní kuchyňce se děvčata i hoši učí, jak správně a bezpečně zpracovávat a uchovávat potraviny. Naši žáci se zde rovněž seznamují s přípravou potravin typických pro Šumavu a Pošumaví, které byly základem stravy našich babiček a prababiček, např. příprava šmornu, kulajdy atd. Každoročně zde pod rukama nejen našich zručných učitelek, ale i žáků školy, vznikají vánoční betlémy z perníku, které se stávají součástí výzdoby školy a radnice v Sušici.

Řada našich žáků denně dojíždí do Parkškoly z okolních, někdy i hodně vzdálených, obcí. I o tyto žáky je postaráno. K dispozici jsou dvě školní družiny, které umožňují dětem pobyt jak před zahájením vyučování, tak i po skončení dopoledního nebo odpoledního vyučování. Žáci mají možnost po náročném školním dnu relaxovat v nádherném parku, který přiléhá ke škole. Ten byl v roce 2009 vybaven moderními prolézačkami.

ZŠ T. G. Masaryka v Sušici je pravděpodobně jedinou školou nejen na Klatovsku, ale možná v celém Plzeňském kraji, která má „vlastní“ dopravní hřiště. Díky pochopení a podpoře Města byl realizován v roce 2009 projekt „Přenosného dopravního hřiště“. Za částku 54 000,- Kč bylo vybudováno dopravní hřiště, které se dá jednoduše a velmi rychle postavit na pozemcích školy. Děti, a to nejen z naší školy, si tak v praxi mohou vyzkoušet, zda se vyznají v dnešním mnohdy složitém městském provozu, naučí se, jak se po komunikacích pohybovat, jak správně přecházet, jak se bezpečně dostat jak do školy, tak i zpět domů. Bezpečnost dětí je jednou z našich nejdůležitějších priorit. Z tohoto důvodu věnujeme velkou pozornost i problematice ochrany člověka za mimořádných situací. Naše děti dnes společně se svými rodiči běžně vyjíždějí za hranice našeho státu. Mnozí si neuvědomují, že bezpečnostní situace v zahraničí nemusí být stejná, jako u nás. Další z našich priorit je vést naše žáky k praktickým poznatkům, které jim mohou být v životě užitečné. Proto naše děti upozorňujeme na možná rizika i způsob, jak krizové situace řešit. Nejedná se pouze o pomoc při dopravní nehodě, ale i chování v případě extrémních klimatických jevů, při zemětřesení, při požáru atd.

Výborné podmínky jsou ve školeHřiště s umělým povrchem i pro sport a tělesnou výchovu. K dispozici máme nejen tělocvičnu, ale i dvě venkovní hřiště, přičemž jedno je kryté asfaltem a druhé má   moderní umělý povrch. Hřiště s umělým povrchem je využíváno na většinu míčových her a na tenis. Probíhají na něm jak hodiny povinné tělesné výchovy, tak i činnost sportovních kroužků. Hřiště je v době mimo vyučování využíváno také sušickou veřejností, která si zde může za dobrého počasí zasportovat a posilovat tak své zdraví. Součástí sportovního areálu je i 60-metrová běžecká dráha zakončená moderním a bezpečným doskočištěm pro skok daleký.

 

Mimoškolní činnost

 

Žákům se naši učitelé věnují i po skončení vyučování. Škola totiž nabízí řadu kroužků, v rámci kterých si mohou naše děti rozvíjet své zájmy, rozšiřovat své znalosti a kvalitně tak využít část volného dne. K nejpopulárnějším patří zejména sportovní kroužky, kroužek fotografování, dramatický kroužek a pěvecký kroužek. Žáci si mohou rozšiřovat své znalosti i v kroužku německého jazyka.

Aktuální nabídka - zde


Spolupráce s obcí, sponzoři

 

Díky trvalé podpoře města dochází k dalšímu rozvoji školy. Přestože vlastní provoz školy, tj. energie a opravy, představují pro město nemalé náklady, jsou věnovány další finanční prostředky na modernizaci celého školního areálu. V roce 2008 byla dokončena za částku přesahující 2 600 000,- Kč rekonstrukce školního hřiště, v r. 2009 pak vzniklo v parku přiléhajícím ke škole dětské hřiště, které slouží jak široké sušické veřejnosti, tak i žákům naší školy. Díky finanční podpoře je neustále modernizován školní inventář, který umožňuje výuku netradičními metodami, a který odpovídá potřebám dnešní doby. Na modernizaci se nemalou měrou podílejí i sponzoři, kteří se spolupodílejí na realizaci některých náročných akcích. V roce 2011 se uskutečnila nákladná rekonstrukce plynové kotelny, jejíž provoz je výrazně ekonomičtější. V letech 2011 a 2012 se uskutečnila rekonstrukce částí suterenních prostor, konkrétně školní družiny a cvičné školní kuchyně.

 

Zahraniční spolupráce

ZŠ T. G. Masaryka spolupracuje se ZŠ Arnbruck a ZŠ Zwiesel.

znakArnbruck

Důležité odkazy

Sponzoři