PřihlášeníDesigned by:
canaletto

Nabídka školních kroužků

Pravidelná činnost kroužků bude zahájena od začátku října 2017 (nedohodne-li se vyučující se žáky jinak).
Pro přihlášené žáky je účast na činnosti kroužků povinná.

Z činnosti kroužku mohou žáky omluvit pouze zákonní zástupci žáka.

 

Dramatico6ický kroužek - pro žáky 2. - 9.tříd, umělecký přednes jednotlivců i kolektivu, pěstování vztahu k literární tvorbě, pravidelná dramaticko-hudební pásma k mnoha výročím (Den seniorů, Mikuláš, Živý Betlém, Tři králové, soutěže, Den matek, Dny Sušice apod.)

 • termín konání - úterý, středa 7.00 - 7.45 + pohyblivý čas
 • 50,-Kč/školní rok
 • vedoucí Mgr.Šišková

  Matematický kroužek - rozšiřující matematika pro žáky 9.tříd, učivo, které žáci využijí v 1.ročníku střední školy

 • termín konání - pátek 7.00 - 7.45
 • 50,- Kč/školní rok
 • vedoucí - Mgr. Potužáková

 Bavíme se češtinou - doplňování učiva a příprava na přijímací zkoušky

 • termín konání - čtvrtek 7.00 - 7.45
 • 50,- Kč/školní rok
 • vedoucí - Mgr. Šišková

fotakFotografický kroužek - učíme se dívat na svět kolem nás. Žáci se dozví něco o historii forografie, seznámí se s různými fotografickými technikami, naučí se základní pravidla fotografování a vyzkouší si klasickou a digitální fotografii v různých fotografických žánrech; výstupem celoroční práce je výstava fotografií v některých výstavních prostorách v Sušici;

 • pro žáky 2.stupně ZŠ
 •  pátek 14.00 - 15.30
 • 50,- Kč/školní rok
 • vedoucí Mgr. Kohoutová Vlková

 Historický kroužek - prohloubení znalosti historie, regionální dějiny, pomocné vědy historické

 • čtvrtek 14.00 - 14.45 hod
 • 50,- Kč/školní rok
 • vedoucí - Mgr. Šafářová

VolejbalVolleyball_ball- základy hry, pravidla, příprava žáků na sportovní soutěže

 • středa 7.00 - 7.45 hod
 • 50,- Kč/školní rok
 • vedoucí Mgr. Šafářová


  Nohejbal- základy hry, pravidla, příprava žáků na sportovní soutěže

 • pro žáky 2.stupně ZŠ
 • pátek 14.20 -13.25
 • 50,- Kč/školní rok
 • vedoucí Mgr.Kotrba

Florbal 2. stupeň - základy hry, pravidla, příprava žáků na sportovní soutěže

 • úterý 7.00 - 7.45
 • 50,-Kč/školní rok
 • vedoucí - Mgr.Kotrba

 

ico4Florbal 1.stupeň - základy hry, pravidla, příprava žáků na sportovní soutěže

 • pondělí 7.00 - 7.45
 • 50,-Kč/školní rok
 • vedoucí - Mgr.Zikmundová

  Základy CNC strojů - obráběcí stroje řízené počítačem

 • pátek 7.00 - 7.45 hod
 • 50,- Kč/školní rok
 • vedoucí - Mgr. Valdman

Kroužky, které se budou konat na ZŠ TGM,

odloučené pracoviště Komenského 59, Sušice

(objekt u náměstí)

Pěvecký kroužek – pro žáky 2. – 5. tříd, činnost zaměřena na zpěv, rytmická cvičení, přípravu na kulturní vystoupení, vedoucí – pí. Mgr. Kratochvílová, ,termín konání - středa, 6.vyuč. hod, 50,- Kč / školní rok.

Pohybové hry – pro žáky 1. a 2. tříd, vedoucí pí. Mgr. Čermáková, termín konání - čtvrtek, 6.vyuč.hod., 50,- Kč / školní rok.

Počítačové hry a internet – pro žáky 2. a 4. třídy - základy práce na PC, seznámení s možnostmi, které poskytuje internet, rizika spojená s používáním internetu, vhodné internetové hry pro žáky této věkové kategorie; vedoucí – p. Mgr. Lupíšek, termín konání – čtvrtek, 6.vyuč. hod, 50,- Kč / školní rok.

Výtvarný kroužek pro žáky 1.-3.tříd  - práce s hrnčířskou hlínou, seznámení s výtvarnými metodami, výtvarné činnosti v přírodě. Vedoucí Mgr. Hraničková, termín konání - pátek 13.00 -13.45, 50,-Kč/školní rok

Sportovní hry – teorie a praxe různých sportovních disciplín (atletika, gymnastika, míčové hry, jóga, posilování atd.), určenu pro žáky ZŠ praktické, příp. i pro další žáky, vedoucí – pí. Mgr. Hambergerová, termín konání – čtvrtek, 7.00 - 7.45 hod, 50,- Kč / školní rok 

 

                                                                                          

 

Logopedie

Děti se mohou přihlásit na logopedii i na doporučení třídního učitele na základě depistáže, kterou provede ve své třídě. Zařazeni budou převážně žáci I. stupně ZŠ, ale mohou docházet i žáci II. stupně ZŠ. Pokud již přihlášený žák bude navštěvovat logopedickou péči v nemocnici, bude možné navázat v nápravě řeči i ve škole.

Náplň návštěvy:

· Stanovení diagnózy

· Sluchová, artikulační cvičení

· Procvičování motoriky jazyka

· Dechová cvičení

· Vyvozování a náprava jednotlivých hlásek - formou her, použití hudebních nástrojů, použití obrázkového materiálu, atd.

Výpis poruch řeči, které můžeme napravovat:

· dyslálie (patlavost)

· vývojová dysfázie, balbuties (koktavost), breptavost, dysartrie (nejčastěji u dětí s DMO), palatolálie (orofaciální rozštěpy) - u těchto poruch můžeme navázat na péči klinického logopeda.

Žák by docházel jednou týdně v rozsahu 10 - 15 minut. Vzhledem k tomu, že někteří žáci dochází ráno do školní družiny, může logopedická péče začínat po domluvě již od 6.45 hod. Účast na činnosti kroužku BEZPLATNÁ!

Vedoucí: pí Mgr. Radka Hambergerová.

    

 

 Důležité odkazy

Sponzoři